Enquiry creation date: 2019-01-31

Dalkia Polska Energia S.A.

Ścigały 14

40-205 Katowice

Tax Identification Number: 9541863415

Enquiry No. Z21/298511

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://zec-katowice.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy: udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego nr 7/TI/ZO/W5/2019

pn. „Naprawa komina ceramicznego h=188m wraz z demontażem galerii”

ZAKRES PRAC


1. Demontaż korony odgromowej;

2. Demontaż uszkodzonych opasek na głowicy komina;

3. Montaż nowej komory odgromowej;

4. Montaż nowych opasek na trzonie głowicy;

5. Odkucie luźnych elementów trzonu głowicy (około 45m2);

6. Zabezpieczenie powłokowe głowicy komina (98m2);

7. Demontaż galerii z poziomu +112m;

8. Wykonanie dokumentacji fotograficznej uszkodzeń oraz wykonanych napraw;

9. Uporządkowenie terenu wokół komina;

10. Dostawa niezbędnych materiałów do ww. prac (wraz z atestami);

Wymagania inne:

1. Należyte zabezpieczenie terenu prac, wraz z wywieszeniem informacji o pracach w obrębie komina;


ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:


1. Nazwę i adres oferenta.

2. Osobę do kontaktu wraz z podaniem nr telefonu i adresu e-mail.

3. Datę przygotowania oferty.

4. Cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

5. Termin realizacji zamówienia.

6. Okres i warunki gwarancji (min. 36 miesięcy)

7. Termin płatności.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej

2. Kosztorys

WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI

Przelew bankowy w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury do ZEC S.A.

DODATKOWE INFORMACJE

ZEC S.A. przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty jak też uznania bez podania przyczyny,
że postępowanie nie dało rezultatu.

DANE KONTAKTOWE

Osoba do kontaktu w sprawach technicznych

Przemysław Lisowski; Wydział 5 ZEC S.A.

40-431 Katowice, ul. Szopienicka 58, tel. 722 060 801

e-mail: przemyslaw.lisowski@zec.katowice.pl

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących postępowania

Anna Jochemczyk; Dział Zakupów ZEC S.A.

40-205 Katowice, ul. Ścigały 14, tel. (32) 603 57 10

e-mail:anna.jochemczyk@zec.katowice.pl

Karolina Majewska, Dział Zakupów ZEC S.A.

40-205 Katowice, ul. Ścigały 14, tel.(32) 603 57 24, 722 033 708

e-mail: karolina.majewska@zec.katowice.pl

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Naprawa komina ceramicznego h=118 m, wraz z demontażem galerii. 1 services - Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "7/TI/ZO/W5/2019 - Naprawa komina ceramicznego h=118 m, wraz z demontażem galerii."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...